Có 2 kết quả:

火药 hoả dược火藥 hoả dược

1/2

hoả dược

giản thể

Từ điển phổ thông

thuốc súng, thuốc nổ, thuốc pháo

hoả dược

phồn thể

Từ điển phổ thông

thuốc súng, thuốc nổ, thuốc pháo

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuốc nổ, thuốc súng, thuốc pháo.