Có 1 kết quả:

火教 hoả giáo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tôn giáo thờ thần lửa ở Ba Tư thời cổ.