Có 1 kết quả:

火柴 hoả sài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Que diêm, cây quẹt.