Có 1 kết quả:

火葬 hoả táng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đốt thây người chết thành tro, rồi đem chôn.