Có 2 kết quả:

火車 hoả xa火车 hoả xa

1/2

hoả xa

giản thể

Từ điển phổ thông

xe lửa, tàu hoả