Có 1 kết quả:

或者 hoặc giả

1/1

hoặc giả

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

có lẽ là, có thể là

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hay là. Có thể là.

Một số bài thơ có sử dụng