Có 2 kết quả:

花言 hoa ngôn華言 hoa ngôn

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói khéo, nhưng không thực tế.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói đẹp mà trống rỗng, vô nghĩa.