Có 2 kết quả:

欢喜 hoan hỉ歡喜 hoan hỉ

1/2

hoan hỉ

giản thể

Từ điển phổ thông

hoan hỉ, vui vẻ, vui mừng