Có 1 kết quả:

慧心 huệ tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ sáng suốt.