Có 2 kết quả:

萤火 huỳnh hoả螢火 huỳnh hoả

1/2

huỳnh hoả

giản thể

Từ điển phổ thông

con đom đóm