Có 1 kết quả:

血脈 huyết mạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường dẫn máu trong thân thể — Chỉ sự quan trọng, liên hệ tới mạng sống.