Có 1 kết quả:

血統 huyết thống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dòng dõi.