Có 1 kết quả:

玄惑 huyền hoặc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không sát sự thật, khó hiểu nổi.