Có 2 kết quả:

悬疑 huyền nghi懸疑 huyền nghi

1/2

huyền nghi

giản thể

Từ điển phổ thông

hồi hộp, chờ đợi

huyền nghi

phồn thể

Từ điển phổ thông

hồi hộp, chờ đợi