Có 2 kết quả:

牺牲 hy sinh犧牲 hy sinh

1/2

hy sinh

giản thể

Từ điển phổ thông

1. con vật tế thần
2. hy sinh