Có 1 kết quả:

雞骨 kê cốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương gà — Chỉ sự gầy ốm.

Một số bài thơ có sử dụng