Có 1 kết quả:

敬重 kính trọng

1/1

kính trọng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kính trọng, tôn kính, tôn trọng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi người khác cao quý hơn mình.