Có 1 kết quả:

結晶 kết tinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đóng lại thành cục nhỏ ( nói về khoáng chất ) — Họp lại mà thành.