Có 1 kết quả:

期待 kỳ đãi

1/1

kỳ đãi [kì đãi]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trông chờ, chờ đợi, trông mong