Có 2 kết quả:

期攷 kỳ khảo期考 kỳ khảo

1/2

kỳ khảo

phồn thể

Từ điển phổ thông

thi học kỳ, bài kiểm tra học kỳ

kỳ khảo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thi học kỳ, bài kiểm tra học kỳ