Có 1 kết quả:

期望 kỳ vọng

1/1

kỳ vọng [kì vọng]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kỳ vọng, hy vọng, mong chờ

Một số bài thơ có sử dụng