Có 2 kết quả:

紀綱 kỷ cương纪纲 kỷ cương

1/2

kỷ cương

giản thể

Từ điển phổ thông

kỷ cương