Có 2 kết quả:

紀律 kỷ luật纪律 kỷ luật

1/2

kỷ luật [kỉ luật]

phồn thể

Từ điển phổ thông

kỷ luật

kỷ luật

giản thể

Từ điển phổ thông

kỷ luật