Có 2 kết quả:

紀元 kỷ nguyên纪元 kỷ nguyên

1/2

kỷ nguyên

giản thể

Từ điển phổ thông

kỷ nguyên, công nguyên, năm sinh của Chúa Jesus