Có 2 kết quả:

客戶 khách hộ客户 khách hộ

1/2

khách hộ

phồn thể

Từ điển phổ thông

khách hàng

khách hộ

giản thể

Từ điển phổ thông

khách hàng