Có 1 kết quả:

抗書 kháng thư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lá thư bày tỏ sự chống đối.