Có 1 kết quả:

慶壽 khánh thọ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mừng được sống lâu.

Một số bài thơ có sử dụng