Có 2 kết quả:

恰当 kháp đáng恰當 kháp đáng

1/2

kháp đáng

giản thể

Từ điển phổ thông

phù hợp, thích hợp

kháp đáng

phồn thể

Từ điển phổ thông

phù hợp, thích hợp