Có 2 kết quả:

氣壓 khí áp汽壓 khí áp

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức ép, sức đẩy của không khí.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức đẩy của hơi nước.