Có 2 kết quả:

气质 khí chất氣質 khí chất

1/2

khí chất

giản thể

Từ điển phổ thông

chất khí, hơi

khí chất

phồn thể

Từ điển phổ thông

chất khí, hơi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Khí cục 氣局.

Một số bài thơ có sử dụng