Có 1 kết quả:

空弮 không khuyên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cung không có tên. ◇Hán Thư 漢書: “Trương không khuyên, mạo bạch nhận, bắc thủ tranh tử địch” 張空弮, 冒白刃, 北首爭死敵 (Quyển lục thập nhị, Tư Mã Thiên truyện 司馬遷傳) Giương cây cung hết tên để chống với lưỡi gươm trắng, hướng về phương bắc, tranh nhau chết với quân địch.

Một số bài thơ có sử dụng