Có 1 kết quả:

麴糵 khúc nghiệt

1/1

khúc nghiệt

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

men rượu