Có 2 kết quả:

卻說 khước thuyết卻説 khước thuyết

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Lại nói đến (tiếng thường dùng trong tiểu thuyết khi kết thúc một hồi, bắt sang kể việc khác).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lại nói đến ( tiếng dùng trong truyện khi kể hết một việc mà muốn bắt sang kể việc khác ).