Có 2 kết quả:

可見 khả hiện可见 khả hiện

1/2

khả hiện

giản thể

Từ điển phổ thông

rõ ràng, có thể thấy rõ