Có 1 kết quả:

肯綮 khải khính

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỗ gân và xương kết hợp.
2. Bộ phận chủ chốt của một cơ quan hoặc sự vật.

Một số bài thơ có sử dụng