Có 1 kết quả:

很 khấn

1/1

khấn [hẫn, ngận]

U+5F88, tổng 9 nét, bộ xích 彳 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. bướng, ác
2. tham lam
3. rất, lắm

Tự hình 2

Dị thể 5

Từ ghép 3

Một số bài thơ có sử dụng