Có 1 kết quả:

扣馬而諫 khấu mã nhi gián

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giằng cương ngựa mà can. Xưa “Võ Vương” 武王 đánh vua “Trụ” 紂, tám trăm chư hầu đi theo, chỉ có “Bá Di” 伯夷 và “Thúc Tề” 叔齊 đón ngựa vua, giằng cương lại mà can.