Có 2 kết quả:

块钱 khối tiền塊錢 khối tiền

1/2

khối tiền

giản thể

Từ điển phổ thông

đồng tiền

khối tiền

phồn thể

Từ điển phổ thông

đồng tiền

Một số bài thơ có sử dụng