Có 1 kết quả:

苦讀 khổ độc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khó đọc, trúc trắc không xuôi.