Có 11 kết quả:

壸 khổn壼 khổn悃 khổn捆 khổn梱 khổn稇 khổn稛 khổn綑 khổn閫 khổn阃 khổn麇 khổn

1/11

khổn

U+58F8, tổng 11 nét, bộ sĩ 士 + 8 nét
giản thể

Từ điển phổ thông

cách đi đứng ở trong cung

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 壼.

Tự hình 1

Dị thể 2

khổn [hồ]

U+58FC, tổng 13 nét, bộ sĩ 士 + 10 nét
phồn thể

Từ điển phổ thông

cách đi đứng ở trong cung

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lối đi ở trong cung.
2. (Tính) Thuộc về phụ nữ. ◎Như: “khổn phạm” 壼範 đàn bà đức hạnh đáng làm mẫu mực.
3. (Tính) Rộng, khoan quảng.

Từ điển Thiều Chửu

① Lối đi ở trong cung, đời sau quen dùng như chữ khổn 閫. Cho nên người con gái nào có lễ phép đáng làm khuôn phép cho đời gọi là khổn phạm 壼範.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường đi trong khu cung điện nhà vua.

Tự hình 2

Dị thể 10

Một số bài thơ có sử dụng

khổn

U+6083, tổng 10 nét, bộ tâm 心 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

thành thật

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lòng chí thành. ◎Như: tự xưng chí mình gọi là “hạ khổn” 下悃 hay “ngu khổn” 愚悃.
2. (Tính) Thành thực, chân thành. ◎Như: “khổn khoản” 悃欵 khẩn khoản, khăng khăng, “khổn phức vô hoa” 悃愊無華 thực thà không phù hoa.

Từ điển Thiều Chửu

① Chí thuần nhất, như khổn khoản 悃欵 khẩn khoản, khăng khăng.
② Khổn phức vô hoa 悃愊無華 thực thà không phù hoa.
③ Nỗi lòng, tự xưng chí mình gọi là hạ khổn 下悃 hay ngu khổn 愚悃, v.v.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Thành khẩn, lòng thành: 聊表謝悃 Tỏ chút lòng thành;
② Nỗi lòng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất thành thật.

Tự hình 2

Một số bài thơ có sử dụng

khổn [hồn]

U+6346, tổng 10 nét, bộ thủ 手 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. ghép chặt
2. trói

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Trói, buộc, bó lại. ◎Như: “khổn sài” 捆柴 bó củi lại, “khổn hành lí” 捆行李 buộc hành lí. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Tiểu lâu la bả Tống Giang khổn tố tống tử tương tự” 小嘍囉把宋江捆做粽子相似 (Đệ tam thập nhị hồi) Lũ lâu la đem Tống Giang trói lại như cái bánh tét.
2. (Danh) Bó, mớ. ◎Như: “nhất khổn mộc sài” 一捆木柴 một bó củi gỗ.

Từ điển Thiều Chửu

① Ghép chặt.
② Trói.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ghép chặt, buộc, trói, cột: 把行李綑上 Buộc hành lí lại;
② (loại) Buộc, bó, mớ: 一綑兒柴火 Một bó củi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gõ. Đập — Lấy giây mà buộc — Một âm là Hồn.

Tự hình 2

Dị thể 8

khổn [khốn, ngôn]

U+68B1, tổng 11 nét, bộ mộc 木 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái chốt cửa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chốt cửa, ngưỡng cửa, môn hạm.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái chốt cửa, tức là cái cựa gà khi khép hai cánh rồi kéo lại cho cánh cửa chặt lại.
② Một âm là khốn. Ðều, xắp cho bằng đều.
③ Lại một âm là ngôn. Tên cây.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Ngưỡng cửa;
② Sắp cho bằng đều.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái chốt cài cửa. Cái then cửa.

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 1

khổn

U+7A07, tổng 12 nét, bộ hoà 禾 + 7 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buộc lại, cột lại thành bó ( như bó lúa ).

Tự hình 1

Dị thể 1

khổn

U+7A1B, tổng 13 nét, bộ hoà 禾 + 8 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Khổn 稇— Bó lúa.

Tự hình 2

Dị thể 8

khổn

U+7D91, tổng 13 nét, bộ mịch 糸 + 7 nét
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Dệt.
2. (Động) Trói, buộc. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Đẳng quá liễu giá ki nhật, khổn liễu tống đáo na phủ lí bằng Đại tẩu tử khai phát” 等過了這幾日, 綑了送到那府裡憑大嫂子開發 (Đệ thất thập nhất hồi) Chờ mấy hôm nữa, sẽ trói chúng đưa sang phủ bên đó để mợ Cả xét xử.

Tự hình 1

Dị thể 2

khổn

U+95AB, tổng 15 nét, bộ môn 門 + 7 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cái then cửa
2. cồng ngoài thành

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngưỡng cửa, cổng thành ngoài, môn hạm. ◇Sử Kí 史記: “Khổn dĩ nội giả, quả nhân chế chi; khổn dĩ ngoại giả, tướng quân chế chi” 閫以內者, 寡人制之; 閫以外者, 將軍制之 (Phùng Đường truyện 馮唐傳) Từ cổng thành ngoài trở vào thì quả nhân soi xét, từ cổng thành ngoài trở ra thì tướng quân cai quản.
2. (Danh) Nhà trong của đàn bà thời xưa. § Cho nên những gì thuộc về đàn bà đều dùng chữ “khổn”. ◎Như: “khổn phạm” 閫範 khuôn mẫu đàn bà.
3. (Danh) Tiếng kính xưng gọi vợ người khác. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nhiên tôn khổn bạc tướng, khủng bất năng tá quân thành nghiệp” 然尊閫薄相, 恐不能佐君成業 (Liễu Sinh 柳生) Nhưng tôn phu nhân yểu tướng, sợ không thể giúp anh dựng được cơ nghiệp.
4. (Danh) Ngày xưa chỉ tướng thống lĩnh quân đội bên ngoài hoặc chỉ cơ cấu quân sự.
5. (Danh) Họ “Khổn”.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái then cửa.
② Cổng thành ngoài. Sử kí 史記 có câu: Khổn dĩ nội quả nhân chế chi, khổn dĩ ngoại tướng quân chế chi 閫以內寡人制之、閫以外將軍制之 từ cổng thành ngoài trở vào thì quả nhân soi xét, từ cổng thành ngoài trở ra thì tướng quân soi xét. Nay gọi kẻ thống lĩnh việc quân là chuyên khổn 專閫 là vì đó.
③ Đàn bà ở trong, cho nên những lời gọi về đàn bà đều dùng chữ khổn. Như khổn an 閫安 thăm bà ấy được bình yên, khổn phạm 閫範 khuôn mẫu đàn bà, v.v.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Then cửa (như 梱, bộ 木);
② Cổng thành ngoài: 閫以外,將軍制之 Từ cổng thành ngoài trở ra thì giao cho tướng quân kiểm soát và quyết định (Sử kí);
③ Buồng (nhà) của phụ nữ ở;
④ Thuộc về phụ nữ (đàn bà): 閫範 Khuôn mẫu đàn bà.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái ngưỡng cửa — Phòng ở sâu trong nhà — Phòng đàn bà con gái ở. Cũng gọi là Khuê khổn 閨閫— Chỉ đàn bà con gái.

Tự hình 2

Dị thể 7

Từ ghép 4

Một số bài thơ có sử dụng

khổn

U+9603, tổng 10 nét, bộ môn 門 + 7 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cái then cửa
2. cồng ngoài thành

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 閫.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Then cửa (như 梱, bộ 木);
② Cổng thành ngoài: 閫以外,將軍制之 Từ cổng thành ngoài trở ra thì giao cho tướng quân kiểm soát và quyết định (Sử kí);
③ Buồng (nhà) của phụ nữ ở;
④ Thuộc về phụ nữ (đàn bà): 閫範 Khuôn mẫu đàn bà.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 閫

Tự hình 2

Dị thể 2

khổn [khuân, quân, quần]

U+9E87, tổng 16 nét, bộ lộc 鹿 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh