Có 1 kết quả:

起點 khởi điểm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ bắt đầu.