Có 2 kết quả:

启示 khởi thị啟示 khởi thị

1/2

khởi thị

giản thể

Từ điển phổ thông

khám phá, phát giác, phát hiện

khởi thị

phồn thể

Từ điển phổ thông

khám phá, phát giác, phát hiện