Có 1 kết quả:

開化 khai hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở mang thay đổi cho tốt đẹp hơn lên.