Có 1 kết quả:

開纊 khai khoáng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đào mỏ.