Có 1 kết quả:

開經 khai kinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt đầu buổi tụng kinh Phật.