Có 1 kết quả:

開始 khai thuỷ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mở đầu, khai sáng. ◇Tấn Thư 晉書: “Bệ hạ thừa Tuyên Đế khai thủy chi hoành cơ, thụ Nguyên Đế khắc chung chi thành liệt, bảo đại định công, tập binh tĩnh loạn” 陛下承宣帝開始之宏基, 受元帝克終之成烈, 保大定功, 戢兵靜亂 (Lưu Ba truyện 劉波傳).
2. Khởi đầu.
3. Ra tay tiến hành, bắt tay vào việc. ◇Ba Kim 巴金: “Đệ nhị niên ngã khai thủy tả "Đệ tứ bệnh thất"” 第二年我開始寫第四病室 (Quan ư "Đệ tứ bệnh thất" 關於第四病室) Năm thứ hai tôi bắt tay vào việc viết cuốn "Đệ tứ bệnh thất".
4. Giai đoạn khởi đầu. ◎Như: “nhất chủng tân đích công tác, khai thủy tổng hội ngộ đáo nhất ta khốn nan” 一種新的工作, 開始總會遇到一些困難.