Có 1 kết quả:

康煕 khang hi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiệu của vua Thánh Tổ nhà Thanh ( 1662-1722 ).