Có 1 kết quả:

康年 khang niên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm được bình yên, không có chuyện gì.