Có 1 kết quả:

謙稱 khiêm xưng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói về mình một cách nhún nhường.