Có 1 kết quả:

欠好 khiếm hảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không tốt. Xấu xa.